เที่ยวชิมละมุด 100 ปี

วันที่  21 – 23 ธันวาคม 2561
ณ องค์การบริหารสวนตำบลคุ้งพยอม 
หมู่ที่ 1 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี