บึงกระจับ (อ.บ้านโป่ง)

ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลหนองกบ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ เนื้อที่ประมาณ 200 กว่าไร่ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอบ้านโป่งและอำเภอโพธาราม เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด เป็นสถานที่พักผ่อน รับประทานอาหาร ออกกำลังกาย