งานลอยกระทงสี (วัดไทรอารีรักษ์ อ.โพธาราม)

“งานลอยกระทงสี – จุดประทีปรอบโบสถ์ ตามประทีปรอบวิหาร” ณ วัดไทรอารีรักษ์ ถ. โชคชัย อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การจุดประทีปรอบโบสถ์ และ ตามประทีปรอบวิหาร