ห้วยไม้เต็ง (อ.เมือง-อ.บ้านคา-อ.จอมบึง)

ห้วยไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 199 ตารางกิโลเมตรใน เขต อ.จอมบึงและ อ.บ้านคา ใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและประปา อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็ง ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อน เล่นน้ำ ตกปลา เป็นจุดแวะพักยามเย็นดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า