Tao Hong Tai : d Kunst (อ.เมือง จ.ราชบุรี)

หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งแรกของจังหวัดราชบุรี จุดนัดพบของศิลปะร่วมสมัย แหล่งสร้างแรงบันดาลใจแ่ก่คนรักศิลปะในจังหวัดราชบุรี หอศิลป์สถาปัตย์บ้านไทยทรงมะนิลา สมัยปลาย ร. 5 ได้รับการซ่อมแซมและตกแต่งใหม่